👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن

مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن در 67 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن در 67 صفحه ورد قابل ویرایش 

« بسمه تعالی »

مقدمه

فصل اول :

( 1 ـ 1 )  تعریف دی الكتریك

( 1 ـ 2 ) الكترو استاتیك

فصل دوم :  

( 2 ـ 1 ) پلاریزاسیون دی الكترویكها

( 2 ـ 2 ) قابلیت پلاریزاسیون اتمی

( 2 ـ 3 ) جامدات یونی

( 2 ـ 4 ) قابلیت قطبی شدن وابسته به فركانس

( 2 ـ 5 ) ثابتهای اپتیكی فلزات

فصل سوم :

( 3 ـ 1 ) گذردهی فضای آزاد

( 3 ـ 2 ) گذردهی مختلط

( 3 ـ 3 ) اندازه گیری گذردهی

( 1 ـ 3 ـ 3 ) گذردهی نسبی de

( 2 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیری با استفاده از پل

( 3 ـ 3 ـ 3 ) سلولهای اندازه گیری

( 4 ـ 3 ـ 3  ) روشهای مدار تشدید

( 5 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیریهای خط انتقال

( 6 ـ 3 ـ 3 ـ ) اندازه گیریهای میكرو موج

فصل چهارم :

( 4 ـ 1 ) قطبش پذیری

( 1 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری نوری

( 2 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری مولكولی

( 3 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری بین لایه ای

( 4 ـ 2 ) دسته بندی دی الكتریكها

( 4 ـ 3 ) مشكلات نظریه دی الكتریكها

فصل پنجم :

( 5 ـ 1 ) شكست دی الكتریكی

( 5 ـ 2 ) الكترونها در عایقها

( 5 ـ 3 ) سازو كار شكست

( 5 ـ 4 ) انواع سازو كارهای اساسی شكست در جامدات دی الكتریك

( 1 ـ 5 ـ 4 ) شكست ذاتی

( 2 ـ 5 ـ 4 ) شكست حرارتی

(3 ـ 5 ـ 4 ) شكست تخلیه ای

( 5 ـ 5 ) شكست در مایعهای دی الكتریك

( 5 ـ 6 ) قدرت دی الكترویكی

( 1 ـ 5 ـ 6 ) عوامل مؤثر بر قدرت دی الكتریكی برای بلور خالص

فصل ششم :

( 6 ـ 1 ) پیرو الكتریسیته

( 6 ـ 2 ) پیزو الكتریسیته

( 6 ـ 3 ) فرو الكتریكها

( 1 ـ 6 ـ 3 ) طبقه بندی فرو الكتریكها

مقدمه

از زمانیكه آزمایشهای ابتدایی روی الكتریسیته ساكن جهت منزوی كردن بار الكتریكی ساكن توسط مواد دی الكتریكی كه بار را به خارج هدایت نمی كنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دی الكتریكی با توجه به نیاز عملی به عایقها احساس گردید . كهربا ، موم ، شیشه از جمله اولین مواد عایقی بودند كه كاربرد عملی داشتند . با ظهور جریان الكتریكی خواص این مواد باید بیشتر ، مطالعه می شد تا برای مقاصد كاربردی مورد استفاده واقع شده و عكس العمل آنها نسبت به اعمال یك میدان ، معین و

مشخص گردد . خواص عایقی در ماده را می توان به قدرت دی الكتریكی تعریف

كرد .

از همان آغاز شناخت الكترو استاتیك توانایی مواد دی الكتریك در افزایش ذخیرة‌ باریك خازن شناخته شده بود . كاربرهای جریان الكتریكی فركانس بالا در ارتباط با رادیو ، تقاضاها را برای خازنهای ظرفیت بالا ، قدرت شكست بالا و ابعاد كوچك افزایش داد . برای رسیدن به این خواسته ها مواد در الكتریك زیادی آزمایش بر حسب قدرت دی الكتریك و گذردهی با توجه به كاربردشان در این حوزه رده بندی شدند و تقاضا برای مواد بهتر افزایش یافت . در موفقیت آمیز بودن هر نوع جستجو برای مواد جدید یا بهبود آنها در حوزة بخصوصی ، اطلاع از سازوگار اساسی كه در ارتباط با ویژگیهای به خصوص آنهاست ، شرط اساسی است . این كار نظریه دی الكتریك است كه با محاسبة رفتارها كروسكوپی بر حسب ساختمان مولكولی و اتمی ، ما را به این آگاهیها می رساند .

یك نظریة كامل، كه  رفتار دی الكتریكی هر نوع ماده ای را در بر داشته باشد كار بینهایت دشوار است و احتمالاً هر گز امكان پذیر نیست . با وجود این « مدلهای » نظریه دی الكتریكهای كاربردی بر حسب فرضیات ساده شدة مجهزی بنا شده اند . با بكار بردن این مدلهای نظری ، خواص معینی كه  با تغییرات پارامتریهایی كه با آزمایش می توانند بررسی شوند ، پیش بینی می شود . میزان ساختمان اتمی یا مولكولی ماده بنا شده است ، موفق باشند می تواند دانش لازم را جهت جستجو در محیطهای الكتریكی مختلف مورد استفاده قرار گیرد . افزون بر این ممكن است خواصی كه  تاكنون توسط آزمایش مشاهده نشده اند پیش بینی شوند . بعنوان مثال در قرن نوزدهم ، نظریه های رفتار دی الكتریك ، امكان قطبش خود به خودی یا « فرو الكتریسیته » را پیش بینی كردند .

در صورتكیه تا سال 1935 اولین مادة فرو الكتریك كشف نشده بود .

بطور خلاصه برای درك كامل رفتار دی الكتریك به دانسته های نظری قبلی در جهت شروع بحث كاربرد عملی ، درك توسعه های جدید و محاسبة خواص غیر عادی ماده مورد نیاز است جهت فراهم كردن مبنای لازم برای بررسی مدلهای نظری ، به واكنش نظریه الكترو ا ستاتیكی و آگاهی از اندازه گیری و پارامترهای ماكروسكوپی نیازمندیم . در ابتدا نظریة الكترو استاتیك را مورد بررسی قرار می دهیم .

سپس پلاریزاسیون در دی الكتریكها و قابلیت پلاریزاسیون و جامدات دی الكتریك یونی را بررسی می كنیم . بعد از آن به بررسی گذردهی و  انواع آن پرداخته و سپس انواع قطبش پذیری شكست در مایعات دی الكتریك پرداخته و در آخر  حالتهای خاصی را كه به برای دی الكتریكها رخ می دهد بررسی می كنیم .

فصل دوم :

 

( 2 ـ 1 ) پلاریزاسیون ( قطبی شدن ) دی الكترویكها :

خواص جامدی الكتریك ناشی از پلاریزاسیون ایجاد شده بوسیلة میدان الكتریكی است وقتیكه قوانین الكترو استاتیك برای مادة در حالت چگال بكار برده می شود باید به میدان الكتریكی و پتانسیل الكتریكی یك تابع اضافه شود ، جامد مجموعة بزرگی از یونها و الكتروهای والانس است و با هادیها را بر اساس یك جریان تقریباً آزاد بار الكتریكی و دی الكتریكها را بر اساس ظرفیت ناچیزی از الكترونهای آزاد تشخیص

می دهیم . در هادیها در اثر اعمال یك  میدان بارهای آزاد دوبارة توزیع می شوند تا میدان درونی حذف گردد ، از این رو بار خالص درن یك هادی تحت شرایط استاتیك صفر است .

حال می خواهیم تأثیر یك میدان ماكروسكوپیك خارجی را روی مولكولهای یك جسم دی الكترویك بررسی كنیم .

با توجه به این كه مادة مورد نظر قطبی یا غیر باشد دو نوع رفتار وجود دارد .

در یك مادة قطبی الكترونها نسبت به بارهای مثبت هستند طوری توزیع شده اند كه هر مولكول دارای عمان دو قطبی دائمی نیست .

در یك مادة دی الكتریك قطبی ، هر مولكول دارای یك میان دو قطبی دائمی p است كه از نحوة توزیع داخل  بارهایش ناشی می شود و در صورت نبودن یك میدان الكتریكی خارجی امتداد همان مولكولهای  مختلف بصورت كاتوره ای بوده و جسم بطور كلی میان دو قطبی ندارد ، در صورت حضور یك میدان الكتریكی بر دو

قطبی های مولكولی گشتاوی اثر می كند كه  می خواهد آن را به موازات میدان قرار دهد . در واقع همسویی كل به دلیل آثار بی نظمی ناشی  اغتشاش گره هایی حاصل نمی شود و یك همسویی متوسط در راستای میدان بوجود می آید ،

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کنترل مالی پاورپوینت عوامل محیط خارجی مؤثر بر سازمان مقاله مشکلات مدیریت در ایران مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در روانشناسی مقاله بررسی اقتصاد بین المللی