👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13

جسمی و حرکتی

مقدمه..................................................................................................................... 2

بیان مسئله............................................................................................................. 6

هدف تحقیق............................................................................................................ 8

اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................... 10

فرضیه‌های تحقیق.................................................................................................. 11

جامعه آماری......................................................................................................... 12

نمونه آماری.......................................................................................................... 12

ابزار پژوهش......................................................................................................... 12

تعریف اصطلاحات................................................................................................. 13

معلولیت.................................................................................................................. 13

معلولیت جسمی- حركتی....................................................................................... 13

خلاقیت (تفكر خلاق)............................................................................................... 14

خودپذیری............................................................................................................. 14

خود....................................................................................................................... 15

خودپنداری............................................................................................................ 16

عنوان                                                                                                                   صفحه

روان‌نژندی (روان رنجوری)................................................................................. 16

خودشكوفایی......................................................................................................... 17

توانبخشی............................................................................................................... 17

فصل دوم

پیشینه تحقیق......................................................................................................... 19

بررسی تاریخی...................................................................................................... 21

تعریف خلاقیت....................................................................................................... 21

عوامل موثر بر خلاقیت.......................................................................................... 27

رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی.................................................................. 27

دیدگاه روانكاوی از خلاقیت.................................................................................. 29

دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت.............................................................................. 30

دیدگاه تورنس درباره خلاقیت............................................................................... 31

خلاصه‌ای از تاریخچه نظریه‌های خود.................................................................. 32

مازلو و نظریه خود............................................................................................... 33

چگونگی شكل‌گیری خود....................................................................................... 34

خودپنداری............................................................................................................ 35

رشد خودپنداری در نوجوانی............................................................................... 36

عنوان                                                                                                                   صفحه

خودواقعی و خود آرمانی...................................................................................... 37

خودشكوفایی و خلاقیت......................................................................................... 38

نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان.................................................... 40

مروری بر دنیای معلولین...................................................................................... 41

معلول چیست؟....................................................................................................... 43

علل معلولیت‌ها....................................................................................................... 45

انواع معلولیت......................................................................................................... 45

جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حركتی............................................................. 46

معلولیت جسمی- حركتی و خودپنداری................................................................ 47

مشكلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی............................................................. 48

تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حركتی........................................ 49

توان بخشی معلولین جسمی- حركتی.................................................................... 50

فصل سوم

موضوع تحقیق ...................................................................................................... 53

جامعه آماری......................................................................................................... 53

گروه مقایسه.......................................................................................................... 53

روش نمونه‌گیری................................................................................................... 54

عنوان                                                                                                                   صفحه

روش تحقیق........................................................................................................... 54

ابزار تحقیق............................................................................................................ 55

1- آزمون خلاقیت تورنس.................................................................................... 55

نمره‌گذاری پرسشنامه........................................................................................... 55

آزمون خودپذیری................................................................................................. 56

نمره‌گذاری آزمون خودپذیری.............................................................................. 56

روش آماری.......................................................................................................... 57

نحوه اجرای آزمون............................................................................................... 57

فصل چهارم

نقد و اعتبار فرضیه‌ها............................................................................................ 60

فرضیه شماره 1.................................................................................................... 60

فرضیه شماره 2.................................................................................................... 65

فرضیه شماره 3.................................................................................................... 70

فصل پنجم

خلاصه فصول قبل................................................................................................ 76

تفسیر و نتیجه‌گیری............................................................................................... 78

پیشنهادات.............................................................................................................. 81

عنوان                                                                                                                   صفحه

محدودیت‌ها........................................................................................................... 83

ضمائم................................................................................................................... 84

منابع مورد مطالعه................................................................................................. 85

مقدمه:

تردیدی نیست كه مهم‌ترین نقشی كه والدین می‌توانند در تربیت كودكان خود ایفا كنند، پرورش توانایی خلاقیت آنهاست. زیرا خلاقیت به نحوی بلامنازع عامل كلیه پیشرفت‌های بشری است و امكان بروز خلاقیت افراد وقتی مهارتها وانگیزه خلاقیت در كودكی پرورش یابد، بسیار بیشتر است. شاید از آن مهم‌تر این واقعیت است كه، چنان كه بسیاری از روانشناسان تأكید دارند، خلاقیت و صلاح روح و روان همراه و همگام‌اند. بدین ترتیب شاید به جرأت بتوان گفت خلاقیت كلید طلایی خوشبختی است.

خلاقیت حوزه افراد «تیزهوش» و «با استعداد» نیست. اگرچه آنها استعداد بالقوه بیشتری دارند كه در راه‌های خلاق به كار برند. خلاقیت‌ می‌تواند و باید جزئی از زندگی همه افراد، از جمله افراد تیزهوش، و با استعداد باشد. لیكن مهم‌ترین عامل در خلاقیت، انگیزه برای انجام كارهای خلاق است. استعداد، ویژگی‌های شخصیتی، و مهارت به والدین و مربیان نشان می‌دهد كه كودك چه كاری را می‌تواند انجام دهد ولی انگیزه نشان می‌دهد كه چه كاری انجام خواهد شد. چنانكه خواهیم دید انطباق انگیزه‌ها با استعداد و مهارتهای كودك است كه در خلاقیت كارساز می‌باشد.

بیان مسئله:

هرچند روان‌شناسان در تمام دوران علمی شدن روان‌شناسی در آثار خود اشاره‌هایی به خلاقیت داشته‌اند ولی از اواسط دهه 1950 تغییری جدی در نگرش روان‌شناسان نسبت به خلاقیت دیده شده و از موضوعی فرعی و گاه حاشیه‌ای به اصلی مهم در روان‌شناسی تبدیل شد.

با اشاره به همین تغییر است كه گالوین تایلور یكی از محققان مسایل خلاقیت این مسأله را مورد تحقیق قرار دارد. در 6 تا 7 دهه قبل از 1950 فقط تعداد بسیار محدودی مقاله پژوهشی در مورد خلاقیت در ادبیات علمی ظاهر شد،

 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری زمان و مکان و هزینه تسلیم آثار استرس بر روی اعضای بدن وراههای درمان ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها در سیستم ترمز ضد قفل اثرات ورزش بر بیماری های قلبی پایان نامه طراحی یك وب سایت