👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب

مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب

سبك شناسی كشف المحجوب

فهرست:

چكیده

مقدمه:

روش انجام تحقیق: 

پیشینه ی تحقیق: 

سطح واژگان 

حروف متروك 

واژگان متروگ و مهجور 

صفت های برتر 

قیدهای تاكیدی 

قیدهای ترتیبی

اصطلاحات عرفانی 

سطح نحوی 

جابه جایی اركان جمله 

حذف افعال به قرینه 

سطح بلاغی 

نتیجه گیری 

بخشی از كتاب 

منابع و مآخذ

::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

چكیده

این مقاله تلاشی است در جهت بررسی سبك كتاب كشف المعجوب نوشته ی ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری كه در سه سطح نحوی، واژگانی و بلاغی است .

تلاش شده تا با توجه به جملات و لغات و اصطلاحات ویژگی بارزی را پیدا كرد كه از آن برای یافتن سبك كتاب بهره برد. و یا در هر یك از سطوح بدین شكل كار شده است ودر نهایت به نتیجه ای رسیدم كه می توان گفت سبك این كتاب كمی با نثرهای هم دوره اش متفاوت است . و البته هنوز هم فضایی برای بررسی باقی است.

كلید واژه : سبك شناسی، كشف المحجوب، جلابی هجویری

مقدمه:

كشف المحجوب از كهن ترین متون صوفیه است . كه در اوایل قرن 5 توسط ابوالحسن علی بن عثمان نوشته شده است كه هم دوره با تاریخ بیهقی و قابوسنامه و سفرنامه ناصر خسرو است و اما شباهتی با آن كتب ندارد چرا كه نه آمیخته ای از تجارب شخصی، و آداب و عادات اجتماعی و باورهای همگانی و نه گزارشی صمیمانه از مشاهدان سیر و سفر حتی به تمامی  شرح تجربیات روحانی و یافته های خاطر مولف نیز نیست . ...

....

واژگان متروگ و مهجور

در این كتاب واژگانی وجود دارد كه دیگر امروزه متروك شده اند و یا این كه دیگر بدین شكل بكار نمی روند و گذشت زمان باعث تغییر آن ها شده است .

1) صفحه 85: همه ی خلق به یكبار و را منافق ومرایی خوانند.( به معنای ریاكار )

2)صفحه 83:  اما آن كه طریق وی راست رفتن بود و نابرزیدن نفاق ودست نداشتن ریا

 (به معنای نفاق نكردن ، پرهیز كردن از نفاق )

3) چون به مراعات ایشان مشغول شد، از حق باز بماند و پراكنده گشت( در معنای پراكندگی خاطر )

4) دین را به تمامی ببرز (به جای آور )

5) چون كسی قصدا به ترك سلامت خود بگوید . (بمعنای به قصد )

در گذشته كلماتی مانند ( قصدا ، عمدا، غالب و ...) تنوین نصب بدان ها اضافه نمی كردند و امروزه با اضافه كردن ب: می توان لغات دلنشینی ساخت

6- مرقعه ای خشن داشتم به سنت .

درمعنای خرقه درشت وزبر بر وفق سنت چنان كه پیامبر می پوشیده است

صفت های برتر

در این كتاب گاهی صفت برتری داده می شود آن هم صفت هایی كه ما امروزه به شكلی متفاوت بكار می بریم و حرف « تر » جاهایی به صفت متصل است كه برای ما امروزه غریب است . ...

...

👇محصولات تصادفی👇

روش شبیه سازی جدید برای حذف تقابل توزیعی بر روی شبکه های عصبی جزوه فارسی عمومی کلیه رشته ها پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر روش تحقیق بررسی تجزیه و تحلیل قومیت و حركتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی ایران (به دنبال امنیت فراگیر) پروژه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی