👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق خط مشی یكنواخت و جلوگیری از اتلاف وقت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق خط مشی یكنواخت و جلوگیری از اتلاف وقت

تحقیق خط مشی یكنواخت و جلوگیری از اتلاف وقت

تحقیق خط مشی یكنواخت و جلوگیری از اتلاف وقت

بخشهایی از متن:

- منظور :

تهیه خط مشی یكنواخت برحسب وظائف و مسئولیتهای حفاظتی اركان دوم به منظور تامین و جلوگیری از هر گونه اتلاف وقت

2- هدف:

الف) اجرای مقررات حفاظتی در كلیه امور خدمتی واداری گردان دوم.

ب) مشاور فرماندهی در موضوعات پرونده‌ها و خطی مشی مربوطه به تامین.

پرونده) تهیه طرحها و روشهای لازم به منظور كنترل تردد، روش جاری حفاظتی و حفاظت فیزیكی گردان دوم و تاسیسات حساس.

1) تنظیم لوح حفاظت فیزیكی به انضمام طرحهای بلیات (سیل، زلزله و آتش سوزی)

2) تعویض طرح حفاظت فیزیكی گردان دوم به محض تغییر فرمانده یا تغییر در تاسیسات و موقعیت گردان.

3) تمرین طرحهای بلیات (سیل، زلزله و آتش‌سوزی) بطور ماهیانه و ارسال جدول زمانبندی و نتیجه اجرای تمرین در رده بالاتر.

4) كنترل و بازدید عوامل نگهبانی و عناصر گشتی بطور مداوم توسط گروهبان نگهبان گردان و گروهان و گروهبان گشت.

5) بازدید به موقع از سیستم روشنایی گردان و ساختمانهای واسطه به آن بخصوص قسمت اسلحه‌خانه.

...

تذكر- 1- در تفنگ ژ-3 جان لوله (12 شیار جان لوله) همیشه باید تمیز و عاری از هر گونه جرم باشد چون 12 شیار باعث اعمال زیر می‌گردد.

1) عبور گاز باروت از 12 شیار باعث نچسبیدن پوكه بدنه می‌گردد.

2) باعث عقب دادن آلات متحرك می‌شود.

تذكر -2- همیشه سمبه را از قسمت سر لوله به ته لوله وارد نموده تا باعث ماندن كهنه یا پارچه تنظیف در داخل لوله نگردد.

تذكر -3- بعد از هر سرویس حتماً داخل لوله را با چشم بازدید نموده تا جسمی در داخل لوله نباشد یا احیاناً بعد از هر نظافت پارچه را داخل جان لوله یا سر لوله قرار ندهید.

روش جاری نهضت سوادآموزی گردان دوم

1- منظور از این روش جاری، تعیین یك خط مشی كلی مناسب در راستای دستیابی به اهداف آموزش و تعیین مسئولیتهای یگانهای تا بعد بطور مجزا و ایجاد همكاری و هماهنگی لازمه بین یگانها تنظیم گردیده است.

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاریخ ادبیات فارسی از دوره ساسانی تا مشروطه مقاله مبانی تعارض منفی قوانین پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی بررسی سبک دلبستگی و مکانیسم های دفاع روانی دانشجویان 14 ترفند در آی‌فون که ممکن است بلد نباشید!