👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تجزیه روان تنی(SDQ-20)1996 نیجنهویس و همکاران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تجزیه روان تنی(SDQ-20)1996 نیجنهویس و همکاران

پرسشنامه تجزیه روان تنی(SDQ20)1996 نیجنهویس و همکاران

پرسشنامه تجزیه روان تنی(SDQ-20)1996 نیجنهویس و همکاران

Reference

Nijenhuis, E. R. S., Spinohoven, P., Van Dyck, R., Van der Hart, O., And Vanderlinden, J. (1996). The Development and Characteristics of the Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20), the Journal of Nervous and Mental Disease. 184, 688-694. Nijenhuis, E., R. S., Spinhoven, P., Van Dyck, R., Van Der Hart, O., AndVanderlinden, J.

 

👇محصولات تصادفی👇

تاریخچه شركت ملی حفاری ایران مبانی نظری جراحی زیبایی سمینار بررسی روش های یادگیری ماشین به فیلتر هرزنامه مقاله بررسی جامع معاد بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی