👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993) ، مقیاس سنجش سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

عناوین مطالب

توضیح آزمون شونده

سوالات (60 پرسش با گزینه بلی و خیر)

توصیف پرسشنامه ی سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

نحوه نمره گذاری پرسشنامه

پایایی آزمون

جدول ضرایب پایایی پرسشنامه ی سازگاری دانش آموزان دبیرستانی در پژوهش سینها و سینگ

روایی پرسشنامه

منابع کامل

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه یک ابزار خود-گزارشی مداد- کاغذی است که در سال 1993 توسط سینها و سینگ ساخته شده و در سال 1377 توسط کرمی ترجمه و نگارش شده است. این پرسشنامه دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزان با سازگاری ضعیف در سه عامل، شامل سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی (هر کدام شامل 20 گویه) جدا می سازد. همچنین آن ها را از لحاظ میزان سازگاری کلی یا عمومی می سنجد. پرسشنامه ی نهایی 60 سؤال دارد که از بین 100 سؤال اولیه با روش تحلیل عوامل به دست آمده است.

نمره گذاری پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

سؤالات به صورت پاسخ بلی و خیر می باشد. ارزش هر سؤال نیز صفر و یک می باشد. مجموع کل نمرات، نشان دهنده سازگاری عمومی فرد و مجموع نمرات فرد در هر حوزه ی سازگاری (عاطفی، آموزشی و اجتماعی) مشخص کننده ی سازگاری فرد در آن حوزه می باشد. نمره ی پایین نشان دهنده ی سازگاری بالاتر و نمره ی بالا نشان دهنده ی سازگاری پایین تر است. بیش-ترین نمره ی هر مقیاس فرعی 20 و ماکزیمم نمره ی سازگاری کلی 60 خواهد بود. برای آزمودنی ها در حوزه ی سازگاری عاطفی و اجتماعی بر طبق نمرات خام به دست آمده از پرسشنامه، 5 طبقه با دامنه ی نمرات مربوط به آن توصیف گردیده است، به این طریق که برای سازگاری عاطفی، الف- خیلی خوب: 1- 0، ب- خوب: 5- 2، پ- متوسط: 7- 6، ت- ضعیف: 10- 8، ث- خیلی ضعیف: 11 به بالا، در مورد سازگاری اجتماعی الف- خیلی خوب: 2- 0، ب- خوب: 4- 3، پ- متوسط: 7- 5، ت- ضعیف: 10- 8، ث- خیلی ضعیف: 11 به بالا و در مورد سازگاری آموزشی نیز، الف- خیلی خوب: 2- 0، ب- خوب: 4- 3، پ- متوسط: 7- 5، ت- ضعیف: 10- 8، ث- خیلی ضعیف: 11 به بالا در نظر گرفته می شود.

...

نمونه سوالات

وقتی که همکلاسی هایتان کتاب ها و دفترجه های یادداشت شما را به امانت بگیرند، آیا کتاب ها و دفترچه هایتان را با خوشحالی به آنها می دهید؟

آیا نسبت به هدیه ای که توسط یکی از همکلاسی ها (و در جبران رفتار ناخوشایندی که با شما داشته است) داده می شود، بی تفاوتی نشان می دهید؟

وقتی از شما نمی خواهند در هیچ یک از برنامه های مدرسه تان شرکت کنید، آیا عصبانیت خود را نسبت به دیگران اظهار می دارید؟

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اصول سفالگری و تزیینات آن مبانی نظری بیمه محصولات کشاورزی، بیمه کشاورزی و توسعه کشاورزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش بانکداری موبایلی مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد