👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس

زیر قیمت بازار هر صفحه 1500 تومان (هر صفحه تخصصی 3000 تا 5000 تومان میباشد) ترجمه انگلیسی به فارسی روان در حد دانشجویی

چکیده

افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای مواد ضد میکروبی طبیعی وجود دارد که می تواند برای نگهداری غذا هم استفاده می شود. این مطالعه بر ایجاد شرایط برای افزایش تولید مواد ضد میکروبی لاکتوباسیلوس  paracasei Subsp. ToleransFX-6   پروبیوتیکی که از کفیر تبتی گرفته می شود متمرکز شده است. شرایط کشت با استفاده از روش سطح واکنش، بهینه سازی شده، و بطور قابل ملاحظه، شرایط برای افزایش فعالیت ضد میکربی تا 80٪ افزایش یافته است. خصوصیات بیشتر نشان داد که مواد ضد میکروبی طیف گسترده ای از فعالیت های ضد میکروبی را در برابر انواع باکتری ها و قارچ های گرم مثبت و گرم منفی نشان دادند. علاوه بر این، مواد ضد میکروبی در برابر حرارت و آنزیم بسیار مقاوم هستند. بطور جالبی، مواد ضد میکروبی با روش HPLC تجزیه و تفکیک شد و قطعات ریز تولید شده فعالیت ضد میکروبی قوی تر نسبت به نیسین که امروزه یک باکتریوسین بسیار موثر نگهدارنده مواد غذایی می باشد را نشان داد. به طور کلی، این نتایج یک رویکرد جدید برای تولید مواد ضد میکروبی موثر را به عنوان نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی نشان می دهد.

There is an increasing demand from consumers for natural antimicrobial substances that can be used for food preservation. This study is focused on establishing the conditions to enhance the production of antimicrobial substances by the probiotic Lactobacillus paracasei Subsp. ToleransFX-6 from Tibetan kefir. The culture conditions were optimized by using response surface methodology, and remarkably the optimized conditions increased the antimicrobial activity by more than 80%. Further characterization revealed that the antimicrobial substances exhibited a broad spectrum of antimicrobial activity against a variety of Gram-positive and Gram-negative bacteria and fungi. Moreover, the antimicrobial substances were highly tolerant to heat and enzyme treatment. Excitingly, the antimicrobial substances were fractionated by HPLC and the sub-fractions generated showed stronger antimicrobial activity than nisin, a highly effective bacteriocin currently used as a food preservative. Overall, these results demonstrate a novel approach to produce effective antimicrobial substances for use as natural preservatives in food.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد چای مقاله بررسی عنصر حمایت مالی در ورزش «با تأکید بر ورزش پینگ پونگ» مقاله وجدان کاری در نهج البلاغه سمینار برق بررسی مواد بند کپ فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها تدریس در مقطع ابتدا ئی – آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی