👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی - مقرات کنوانسیون شیکاگو

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار تحقیقی - مقرات کنوانسیون شیکاگو

کار تحقیقی مقرات کنوانسیون شیکاگو

کار تحقیقی - مقرات کنوانسیون شیکاگو

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

پیشگفتار :                                                                                                            ب

مقدمه :                                                                                                                1 

بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط       

به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری                   5

       فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال

       غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                                                             6

       فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن

       پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل                                                 13

 

بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا                                                                      18

       فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری

     شیکاگو مصوب  22/8/1351                                                                           19

            مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده

            50 الف)                                                                                                 21

           مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم –

           15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)                                                                  22

           مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری

           که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است                                              24

 

 

 

 

عنوان                                                                          صفحه

 

      فصل دوم : قانون تصویب  مقاوله نامه  های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی

 بین المللی کشوری  1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها                                             26

          مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری

 بین المللی(بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با

31/3/1340                                                                                                       29

         مبحث دوم :مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین

 المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا

شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با2مهر 1347                                          30

         مبحث سوم :مقاوله  نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین

 المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                      33

        مبحث چهارم:مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین

 المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی

 امضا شده در مونترال 30  سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                                        34    

        مبحث پنجم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین   المللی

کشوری (ماده  83مکرر )امضا شده در مونترال ،6اکتبر 1980مطابق با 14مهر

 1359                                                                                                               37

       مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین  المللی

کشوری (ماده 3مکرر ) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363              39

       مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی

 کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368                                  42

 

 

 

 

عنوان                                                                          صفحه

           مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون

 هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با

4آبان 1369                                                                                                          43

فصل سوم :بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی

655                                                                                                                    46

          مبحث اول :ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری                                                  48

          مبحث دوم :دادخواست ایران                                                                            49

          مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند                                                                      49

 

بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت  آمیز  در فرودگاهها و

ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی                                                                51

      فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه

     هایی که   در  خدمت  هواپیمایی کشوری  بین  المللی  می با شند مکمل

کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                             52

     فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری  از  اعمال  غیر قانونی  علیه  امنیت

 هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی )                                    56

 

بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودیگر

 دولتها                                                                                                              63

 فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران

 ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)                                                                 64        

           مبحث اول :تعاریف                                                                                   65

 

 

 

عنوان                                                                          صفحه

          مبحث دوم :اعطای حقوق                                                                                66

          مبحث سوم :تعیین و اجازه                                                                               67

          مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                               68

          مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                                 68

          مبحث ششم : مقررات تجاری وملی                                                                  69

          مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض                      70

          مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی                                                                 71  

          مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                        72

          مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                                     73

          مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                          73

          مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی                                                                    74

          مبحث سیزدهم : تسلیم آمار                                                                            76

          مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات                                                                76

          مبحث پانزدهم حل اختلافها                                                                             77

          مبحث شانزدهم : فسخ                                                                                   78

          مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه                                                78

          مبحث هجدهم : ثبت                                                                                     78

          مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن                                                                     79

     فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین

دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین                                                     82

     فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری  اسلامی

 ایران و دولت جمهوری چک                                                                                   86

 

عنوان                                                                          صفحه

            مبحث اول : تعاریف                                                                                   86              

            مبحث دوم : اعطای حقوق                                                                          87

            مبحث سوم : تعیین واجازه                                                                           88

            مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                           89

             مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                            89

             مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی                                                      90

             مبحث هفتم : انتقال درآمدها                                                                       90 

             مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض                 91

             مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی                                                 92

             مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                   93

             مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                            94

             مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                    94

             مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی                                                                  96

             مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی                                                                97

             مبحث پانزدهم : تسلیم آمار                                                                       97

             مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح                                                       98

             مبحث هفدهم : حل اختلافات                                                                     98

             مبحث هجدهم : فسخ                                                                              99

             مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه                   100

             مبحث بیستم : ثبت                                                                                100

             مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن                                                       100

 

نتیجه گیری :                                                                                                   104

منابع و مآخذ :                                                                                                 107

پیشگفتار:

      در جامعه امروزی که پیشرفت علوم،فناوری ،پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم ،کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند.

          اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل ضرورت دانستن اوضاع و احوال یک کشور در میان سایر کشورها بسیار با اهمیت است ، رابطه میان کشورها باعث به وجود آمدن کنوانسیونها ، معاهدات و قرارداد های بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل زیر زمینی ،دریایی ، هایی ، هواپیمایی ،اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره شده است.

            کنوانسیون شیکاگو فیزیکی از کنوانسیونهای بین المللی است که در رابطه با قواعد و مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی کشوری تدوین یافته است. ایران ما نیز از جمله کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق شده است.

        پس شناخت بیشتر این کنوانسیون و موضوع ایران در مقابل آن و نحوه مقررات تشکیل دهنده ی آنو شک در مورد سودمند بودن یا مضر بودن آن در مجموع برای تمام کشورها به ویژه ایران عزیزمان باعث شد که من در میان موضوعات ارائه شده توسط استادم این موضوع را انتخاب کرده و شروع به گرد آوری مطلب پیرامون این موضوع نمودم ، تقریبا تمام مطالب به دست آمده را در ظرف چند هفته از سایتهای مختلف اینترنتی- که در منابع و مآخذ خواهد آمد- گرد آوری کردم و سعی کردم مطالب گرد آوری شده را تا آنجا که به یکدیگر مربوط  بودند به هم متصل کردم و به چهار بخش تقسیم کردم تا آنجا که می توان گفت مطالب تقریبا دقیق و موثقی در بارهِ هواپیمایی کشوری و قواعد مربوط به آن بدست آوردم و آن مطالب را در این کار تحقیقی منعکس نمودم با امید به اینکه مورد پسندو  مفیدفایده واقع گردد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تنفس هنگام ورزش گزارش کارآموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی دانلود پاورپوینت مدیریت فشار روانی آموزش کامل راه اندازی فروشگاه ussd پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی