👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق دستگاههای ضد سرقت خودرو , ویژگیها و روشهای آزمون

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق دستگاههای ضد سرقت خودرو , ویژگیها و روشهای آزمون

خودرو - دستگاههای ضد سرقت - ویژگیها و روشهای آزمون

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

...

خودرو دستگاههای ضد سرقت

فصل اول

وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز

1 هدف

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگیها و روشهای آزمون دستگاههای ضد سرقت به منظور جلوگیری از سرقت خودروها و استفاده غیر مجاز آنها می باشد.

2 دامنه کاربرد

همه خودرو های گروه M1 وN1 که در استاندارد ملی ایران به شماره ......1 تعریف شده و دارای چهار چرخ و حداکثر سرعت طراحی بیش از 25 کیلومتر بر ساعت می باشند، باید به منظور جلوگیری از استفاده غیر مجاز به وسیله ای مجهز گردیده باشندکه با الزامات قید شده در بندهای 5 و 6 این استاندارد مطابقت داشته باشد . نصب این وسایل بر روی دیگر گروههای خودرو اختیاری است ، اما نصب چنین وسایلی باید مطابق با الزامات این استاندارد باشد .

3 مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر ، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نظر نیست .معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است .

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت افزایش رتبه در موتورهای جستجو مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان مقاله بررسی حسابداری دولتی گزارش کارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت پایان نامه بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ