👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با چند جمله ای ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با چند جمله ای ها

دانلود پروژه پایان نامه حل عددی تائو معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

چکیده

هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات  انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت  های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.

واژگان کلیدی: انتگرال-دیفرانسیل،چند جمله ای، ضرایب، ثابت ها، ماتریس، بردار، مبنای چبیشف

فهرست مطالب

فصل 0: پیشگفتار                               1 

 1-0 خطاها                                                   1

 2-0 توابع وچند جمله ای ها                                      3

3-0 معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ               8

فصل 1: مقدمه                                                                        13

 فصل 2: نماد ماتریس                                             15

1-2 قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن                     15

2-2 قسمت انتگرال                                                                  16

3-2 تبدیلIDE  به ماتریس                                                       18

فصل 3: برآورد خطا                                                               20

فصل 4: کاربرد مبنای چپیشف                                                  22

فصل 5: مثال های عددی و نتایج                                                26

پیوست تاریخی                                                                       31

واژه نامه فارسی به انگلیسی                                                    36

منابع                                                                                 41

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها مبانی نظری اختلال نارسا توجه / فزون کنشی دلایل حیاتی برای آنالیز روغن گزارش کارآموزی قزل آلای رنگین کمان بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر