👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS)

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS)

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS)

با کمک ابزارهای معتبر و مطرح در حوزه نوجوانان همچون پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان2 ARQ (گالونه، مور، موس و بوید، 2000) و پرسشنامه سیستم کنترل رفتار پرخطر جوانان3 YRBSS (برنر، کان، کینچن، گرامبام، والن4 و همکاران، 2004) و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و محدودیت¬های اجتماعی جامعه ایرانی، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی توسط زاده¬محمدی و احمد آبادی (1388) ساخته شد.

این مقیاس شامل 39 گویه برای سنجش آسیب¬پذیری نوجوانان در مقابل 7 دسته رفتارهای پرخطر (رانندگی خطرناک، خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، گرایش به جنس مخالف و روابط جنسی) است که پاسخگویان موافقت و مخالفت خود را با این گویه¬ها در یک مقیاس 5 گزینه¬ای از کاملا موافق (5) تا کاملا مخالف (1) بیان می¬کنند.

آزمون کفایت نمونه¬گیری کایزر- مایر- اولکین (KMO) برابر با 952/0 و در سطح بسیار مطلوب و رضایت-بخش بود و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنادار بود (زاده¬محمدی و احمدآبادی، 1388).

   با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی و شیوع گسترده برخی از رفتارهای پرخطر که در مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) ذکر نشده است، زیر مقیاس قلیان کشیدن با 7 گویه توسط کُر (1392) به مقیاس اصلی اضافه گردید. و بدین ترتیب تعداد کل گویه¬های مقیاس به 46 گویه افزایش یافت.

روایی محتوای گویه¬های افزوده شده توسط جمعی از اساتید مشاوره و روانشناسی مورد تایید قرار گرفته است و ضریب آلفای 92/0 نشان دهنده همسانی درونی بالای زیر مقیاس قلیان گشیدن است. نتایج آزمون کفایت نمونه¬گیری کایزر- مایر- اولکین (KMO) برابر با 931/0 و در سطح بسیار مطلوب بود و آزمون کرویت بارتلت (143/13707) از نظر آماری معنادار بود.

   مقدار آلفای کرونباخ این برای پرسشنامه برای مقیاس رانندگی خطرناک 71/0، خشونت 74/0، سیگار کشیدن 92/0، مصرف مواد مخدر 88/0، مصرف الکل 90/0، گرایش به جنس مخالف 84/0، روابط جنسی 84/0 و کل مقیاس 95/0 می¬باشد (کُر، 1392). 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن ها پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن (1970) مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش اخلاقی کنترل توان راکتیو و بررسی روشهای کنترل ان پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان