👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

چکیده 

این پژوهش به « بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین»می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد و روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است.که در رابطه با یک موضوع خاص دیدگاه و نظر افراد را جویا شده، سپس آن ها را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می دهد. از نظر ماهیت و روش انجام، تحقیق حاضر جزوه تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریانی هستند که اقدام به خرید آنلاین می کنند . روش  نمونه گیری بصورت خوشه ای تصادفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شد. سپس از طریق آمار توصیفی و استنباطی به توصیف داده های تحقیق پرداخته می شودواز روش آزمون تی استیودنت و برای آزمون فرضیه های آماری از تحلیل همبستگی از نوع پیرسون با توجه به فاصله ای بودن مقیاس سنجش و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار spssاستفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیر های انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی و قیمت تشویقی و قیمت و قیمت گذاری ثابت با انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر رفتار خرید، انگیزه خرید،  مشتریان آنلاین رایطه معنی دار وجود دارد.و همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: مشتریان آنلاین، رفتار خرید، انعطاف پذیری، قیمت گذاری

مقدمه

محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است، این امکان رابه مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاههای اینترنتی اقدام کنند. باید خاطر‌نشان کرد که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالااستوار است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه قیمت به عنوان یک جزء مهم از آمیخته های بازاریابی در مورد کالاهای مصرفی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید.توجه و تمرکز بر روی نکات و مواردی که می توان از آنها در جهت پیشرفت استراتژی های بازاریابی استفاده کرد، موارد قابل تاملی می باشد. در تفکر امروز، مصرف کنندگان، صندلی محرک شرکت بوده، و داور موفقیت هستند و اگر آنها به شرکت و محصولاتش ارزش قائل نشوند، شرکت با مشکل واقعی روبرو می شود. بنابراین، برتری داشتن شرکت منوط بر جذب مشتریان برای خرید مشتری شدن محصولات است و بنابراین حداکثر رضایت را جلب کنند. یکی از موارد اساسی که به جذب         می انجامد، قیمت است، هر چند عوامل دیگر نیز دخیل هستند، مانند خدمات، کیفیت، نام تجاری، و غیره  این موارد در اکثر مواقع، عوامل ثابت هستند که موجب افزایش قیمت می شوند و می تواند ناچیز در نظر گرفته شود. 

اهداف تحقیق 

هدف اصلی

- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت برخرید مشتریان آنلاین

اهداف فرعی

1- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر رفتار خرید مشتریان آنلاین.

2- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر انگیزه خرید مشتریان آنلاین.

3- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت تشویقی بر رفتار خرید مشتریان آنلاین.

4- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت تشویقی بر انگیزه خرید مشتریان آنلاین.

5-  بررسی تفاوت بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت در رفتار خرید مشتریان آنلاین.

پاره ای از متن

متغیر مستقل: انعطاف پذیری قیمت

قیمت:ارزشی است که مقداری محدود، وزن و یا اندازه های دیگر از یک محصول یا خدمت را می خرد. در تجارت، قیمت بعنوان چیزی که 1) خریدار حاضر به پرداختن 2)یک فروشنده مایل به پذیرفتن 3)و آنچه که رقابت اجازه می دهد تا هزینه شود تعیین شده است  (افریم توربان و همکاران، ٢٠٠٤)

انعطاف پذیری قیمت: گزاره ای است که قیمتها را در بلندمدت در پاسخ به کمبود یا مازاد بازار تنظیم می کند (چن و گیلنسون و شرل، ۲٠٠٢).

قیمت‌گذاری منعطف: استراتژی قیمتی است كه در آن قیمتها در هر لحظه به خاطر مشتریان و مصرف‌كنندگان و یا به دلیل مجموعه محصولات و خدمات ارائه شده تغییر می‌كند (کنان و کوپال،٢٠٠١).

قیمت گذاری ثابت:  موقعیتی که در آن قیمت گذاری ها در طول زمان تغییر نمی یابند. به این معنا که تورم یا کاهش قیمت اتفاق نمی افتد (خسروپور، ١٣٨٥).

متغیر وابسته:  رفتار خرید مصرف کننده

رفتار خرید مصرف کننده: فرابندی است که بوسیله آن افراد برای جستجو،انتخاب، خرید،استفاده از کالاها و خدمات و ارضای نیازها و خواسته هایشان انجام می دهند (افریم توربان و همکاران، ٢٠٠٨).

تجارت الکترونیک: صنعتی است که در آن خرید و فروش محصول یا خدمت در سرتاسر سیستم های الکترونیکی مانند اینترنت و سایر شبکه های کامپیوتری انجام می گیرد (دیوید شیپلی و دیوید جابر، ٢٠٠١).

فهرست مطالب

عنوان                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-3-اهداف تحقیق. 6

1-3-1-هدف اصلی.. 6

1-3-2-اهداف فرعی.. 6

1-4- فرضیه‏های تحقیق. 6

1-4-1- فرضیه اصلی تحقیق. 6

1-4-2- فرضیه‏های جزئی تحقیق. 6

1-5-  مدل مفهومی تحقیق. 7

1-6- تعریف مفاهیم و متغیرها 7

1-7- قلمرو تحقیق. 8

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

مقدمه. 9

2-1- پیشینیه اینترنت.. 9

2-2- تجارت الکترونیک... 11

2-3- مراحل تجارت الکترونیک... 14

2-3-1-  چند مدل تجاری در تجارت الکترونیک... 14

2-3-2- فروشگاه ها 14

2-3-3- گروه سوم( بازار) 15

2-3-4- جوامع مجازی.. 15

2-3-5- ارائه دهنده خدمات زنجیره ای- ارزشی.. 15

2-3-6- حراج یا مزایده الکترونیکی.. 16

2-4- بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان. 17

2-5- بازاریابی اینترنتی – بازاریابی الکترونیک... 18

2-6- مدیریت روابط مشتری در بازار الکترونیک... 18

2-7- خدمات موسسه ای.. 18

2-8- خدمات مشتری مداری.. 19

2-9- تاثیر طرح و کارایی وب سایت در خرید اینترنتی.. 19

2-10- مزایای خرید اینترنتی.. 20

2-11- معایب خرید اینترنتی.. 21

2-12- قیمت گذاری.. 21

2-12-1-اهمیت قیمت گذاری.. 23

2-12-2- عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ 23

2-12-3- اهداف قیمت گذاری.. 24

2-12-3-1- به حداکثر رساندن سود فعلی.. 24

2-12-3-2- به حداکثر رساندن سهم بازار. 24

2-12-3-3- کشیدن عصاره بازار. 25

2-12-3-4- پیشرو شدن از نظر کیفیت.. 25

2-12-4- مراحل قیمت گذاری.. 25

2-12-5- قیمت گذاری منعطف... 27

2-12-5-1- حراج و مزایده 28

2-12-5-2- ارتقاء. 28

2-12-5-3- فروش ها 29

2-12-6- قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک... 30

2-12-7- قیمت گذاری  منعطف(پویا) در حراجی ها 31

2-12-8- مزایای قیمت گذاری منعطف در شرکت ها 31

2-12-9- تعیین قیمت های دقیق و درست.. 32

2-12-10- مزایای قیمت انعطاف پذیر برای مشتریان. 33

2-12-11-استراتژی‌های پیشرفته قیمت‌گذاری منعطف... 34

2-12-11-1- قیمت‌گذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی.. 34

2-12-11-2- قیمت گذاری چند بعدی.. 35

2-12-11-3- قیمت گذاری گروهی.. 36

2-12-11-4- قیمت گذاری منعطف تشویقی(ترفیعی) 36

2-12-11-5- قیمت‌گذاری دو بخشی.. 37

2-12-11-6- قیمت گذاری بر اساس تخفیفات مقداری.. 37

2-13- بررسی رفتار مصرف کننده 38

2-13-1- تعریف رفتار مصرف کننده 39

2-13-2- مفاهیم کلیدی رفتار مصرف کننده 39

2-13-3- مدل نیکوزیا 41

2-13-4- مدل هوارد - شث.. 41

2-13-5- مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری.. 42

2-14- فرآیند تصمیم گیری مشتری در خرید. 43

2-15- چهارچوب نظری.. 44

2-16- پیشینه تحقیق. 45

2-16-1- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 45

2-16-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 47

فصل سوم: مواد و روشها

مقدمه. 50

3-1-روش پژوهش... 50

3-2- جامعه آماری.. 51

3-3- جامعه آماری.. 51

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 51

3-5-ابزار جمع آوری اطلاعات.. 52

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52

3-7- روائی و پایایی پرسشنامه. 52

3-8- پایایی پرسشنامه. 53

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 54

4-2- تحلیل های آماری توصیفی.. 54

4-2-1- جنسیت پاسخگویان. 55

4-2-2- سن پاسخ دهندگان. 55

4-2-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 57

4-2-4- میزان آشنایی پاسخ دهندگان با اینترنت.. 58

4-2-5- تعداد دفعات خرید آنلاین پاسخ دهندگان در یکسال. 59

6-2-4- یافته های توصیفی.. 60

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 61

4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 61

4-3-2- آزمون t تک نمونه ای.. 62

4-3-2-1- آزمون t تک نمونهای برای متغیرهای وابسته تحقیق. 62

4-3-2-2- آزمون t تک نمونهای برای متغیرهای مستقل تحقیق. 63

4-3-3- آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی.. 65

4-3-3-1- فرضیه اصلی.. 65

4-3-3-2- فرضیه فرعی اول. 65

3-3-3-4- فرضیه فرعی دوم. 66

4-3-3-4- فرضیه فرعی سوم. 67

4-3-3-5- فرضیه فرعی چهارم. 68

4-3-3-6- فرضیه فرعی پنجم. 69

4-4- الگوی نهایی تحقیق. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 72

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها 73

5-2-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی.. 73

5-2-2- نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول. 73

5-2-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم. 74

5-2-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم. 75

5-2-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم. 75

5-2-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم. 76

5-3- پیشنهادات.. 78

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 78

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 78

5-4- محدودیت های تحقیق. 79

فهرست منابع. 80

پیوست ها 81

چکیده انگلیسی.. 93

فهرست جداول

عنوان                     صفحه

جدول 3-1- تعیین حجم نمونه. 51

جدول 3-2- آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق. 53

جدول شماره4-1- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس جنس... 55

جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش براساس سن.. 56

جدول شماره 4-3- توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش براساس سطح تحصیلات.. 57

جدول شماره4-4- توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش براساس میزان آشنایی با اینترنت.. 58

جدول شماره 4-5- توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش براساس دفعات خرید آنلاین در یکسال. 59

جدول شماره 4-6- میانگین و انحراف معیار اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنند گان مورد مطالعه. 60

جدول شماره4-7- میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل تحقیق. 60

جدول شماره 4-8- میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته تحقیق. 60

جدول شماره 4-9-  نتایج آزمون كلموگروف - اسمیرونوف.. 61

جدول 4-10- نتیجه آزمون t تک نمونهای برای متغیر رفتار خرید. 62

جدول 4-11- نتیجه آزمون t تک نمونهای برای متغیر انگیزه خرید. 63

جدول 4-12- نتیجه آزمون t تک نمونهای برای متغیر قیمت گذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی.. 63

جدول 4-13- نتیجه آزمون t تک نمونهای برای متغیر قیمت گذاری منعطف تشویقی.. 64

3-3-4- آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی.. 65

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت با خرید مشتریان آنلاین.. 65

جدول 4-15- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی با رفتار خرید مشتریان آنلاین. 66

جدول 4-16-ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی با انگیزه خرید مشتریان آنلاین   67

جدول 4-17- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت تشویقی با رفتار خرید مشتریان آنلاین.. 68

جدول 4-18- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت تشویقی با انگیزه خرید مشتریان آنلاین.. 69

جدول 4-19- آزمون تی تک نمونه ای بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت.. 70

جدول 4-20-  برآورد نتایج فرضیه ها 70

جدول5-1- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات.. 77

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی پاورپوینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی مقاله بررسی خصوصی سازی مقاله سازه های بتنی