👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

پایان نامه ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

پایان نامه ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

چكیده

از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاكنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد.

. در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد

مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسی و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.

یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. . 

کلید واژه: ریسک ، نرخ تقریبی

مقدمه

پس از گذشت 78 سال از قدمت صنعت بیمه در كشورمان ، هنوز هم بیمه به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده و در اكثر موارد در سطح بیمه های اجباری باقی مانده است كه این موضوع را به وضوح می توان حتی در بین اقشار تحصیلكرده و ثروتمند جامعه نیز مشاهده نمود.

گذشته از بیمه های مربوط به افراد ، بیمه های مربوط به صنایع اصلی نیز بطور كامل در بازار كشورمان تعریف و شناسایی نشده و چه بسا ریسك های بزرگ و فراوانی كه با توجه به استفاده از روشهای بسیار قدیمی و سنتی و عدم اطلاعات كافی و درست ، زمینه بیمه نمودن آنها در فعالیتهای اقتصادی فراهم نگردیده است و اگر هم فراهم شده ، با استانداردهای بسیار قدیمی می باشد كه برای شركت های بیمه ریسك بالایی داشته و متعاقبا باعث ضرر و زیان های فراوانی برای این شركت ها میگردد.

در این تحقیق كوشیده شده است تا با استفاده از روش RBI زمینه شناسایی دقیق و درست ریسك قابل بیمه شدن در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بمنظور تعیین دقیق تر حق بیمه فراهم گردد.

بخشی از متن

مسائل راه اندازی و احتمال بروز نقص در حین را ه اندازی

کمتر متخصص تعمیراتی را می توان یافت که گرفتار مشکلات عدیده راه اندازی بعد از تعمیرات کلی نشده باشد. مشکلاتی که پیش از تعمیرات اصلا وجود نداشته و در واقع تعمیرات کلی سبب ایجاد آنها بوده است. باقی ماندن اجسام خارجی در ماشین آلات و بعضی تجهیزات ، خطاهای انسانی در سوار کردن قطعات ، بالانس نکردن و یا انجام ندادن تست هم خطی ، کالیبراسیون غلط سیستم های ابزار دقیق و غیره هر یک به تنهایی می تواند سبب یک خرابی کلی و یا جزیی بعد از راه اندازی شود.

تعمیرات پیشگیرانه

تعمیرات پیشگیرانه یک روش تعمیراتی است که اولین بار توسط یک شرکت به نام IRO Mechanalaysis در اوایل دهه 1960 توسعه یافت و برای اجرای آن برنامه ای تحت نام PMP به صنایع دنیا معرفی گردید.

با تکمیل دانش و ابزار کار مورد نیاز برای اجرای برنامه تعمیرات پیشگیرانه ، استفاده عملی از این روش از دهه 70 آغاز و بتدریج در کشورهای صنعتی جایگزین روش دوره ای شد.

تعمیرات پیشگیرانه یک روش سیستماتیک است که انجام هرگونه تعمیراتی را مشروط به نیاز ماشین آلات و سایر تجهیزات می داند. نیاز ماشین آلات به تعمیر را تکنولوژی خاصی که برای تشخیص وضعیت سلامت ماشین آلات طی 40 سال گذشته توسعه یافته تعیین می کند.

مکانیزم پیشگیری در این روش کشف بروز عیب در مراحل اولیه آن است.

در آخرین مرحله از تعمیرات پیشگیرانه ، در بهترین شرایط ، تعمیرات دوره ای حذف و از خرابی یا شکست ماشین آلات درگیر جلوگیری می شود. با توجه به آمار و ارقام می توان گفت که در شرایط ایده آل با استفاده از روش تعمیرات پیشگیرانه ، 67 درصد هزینه های تعمیراتی حذف و تنها هزینه های استهلاک طبیعی ماشین آلات جایگزین آن خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه     

چكیده ...................................................................................................................1

مقدمه ....................................................................................................................2     

فصل اول : كلیات

1-1 بیان مساله .......................................................................................................4

پیشینه تحقیق ..........................................................................................................5

ضرورت انجام ........................................................................................................8

هدف مطالعه ...........................................................................................................8

1-4-1  هدف آرمانی .............................................................................................8

1-4-2  اهداف ویژه ..............................................................................................8

1-5 هدف كاربری .................................................................................................8

1-6 سوالات تحقیق ...............................................................................................9

1-7 فرضیه ............................................................................................................9

1-8 تعاریف و مفاهیم ..........................................................................................10 

فصل دوم: آشنایی با فرآیند تولید

2-1 آشنایی با محدوده تحت مطالعه ....................................................................18

2-2 تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران  ............................................................18 

2-3 آشنایی با شركت پلیمر آریا ساسول ...........................................................19

2-4 شرح فرایند واحد الفین .............................................................................20

2-5 بخش دی اتانایزر ......................................................................................24

2-5-1 جداسازی برش های دوكربنه ...............................................................24

2-5-2 هیدروژناسیون استیلن ..........................................................................25

2-5-3 احیا كاتالیست .....................................................................................26 

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقیق )

3-1 انواع تكنیك های بازرسی بر مینای ریسك ..............................................29

3-1-1 روش كیفی .........................................................................................30

3-1-1-1 رتبه بندی واحدها بر اساس ریسك بالقوه .......................................31

3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگی ............................................................32

3-1-1-3 پیامدهای وقوع از كار افتادگی ........................................................33

3-1-1-4 نتایح ...............................................................................................37

3-1-1-5 تعیین نواحی بحرانی كه نیازمند توجه بیشتری در حین بازرسی

 می باشند .......................................................................................................37

3-1-2 روش كمی .........................................................................................38

3-1-2-1 محاسبه پیامدهای ازكارافتادگی ......................................................40

3-1-2-1-1 تخمین سرعت خروج سیال .......................................................40

3-1-2-1-2 پیش بینی رفتار نشتی .................................................................40

3.-1-2-1-2-1 تاثیرات اشتغال زا .................................................................40

3-1-2-1-2-2 تاثیرات سمیت ......................................................................41 

3-1-2-1-2-3 تاثیرات زیست محیطی ............................................................41

 

3-1-2-1-2-4 تاثیرات خسارت مالی ناشی از توقف تولید .............................42

3-1-2-1-3 كاربرد مدل های تاثیر برای تخمین پیامدها ..................................42

3-1-2-2 مروری بر احتمال وقوع از كار افتادگی ............................................43

3-1-2-3 محاسبه ریسك ................................................................................43

3-1-3 روش نیمه كمی ...................................................................................44

3-1-3-1 آنالیز پیامد .......................................................................................45

3-1-3-2 آنالیز احتمال ....................................................................................48

3-1-3-3 آنالیز ریسك ....................................................................................49

3-2 دلیل ارائه متدلوژی بكاررفته در این تحقیق ...............................................49

3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسك بكارگرفته شده

در صنعت مورد مطالعه .....................................................................................50

3-3-1 فلوچارت معرفی روش بكارگرفته شده جهت مدیریت بازرسی بر

 مبنای ریسك ...................................................................................................50

3-3-2 عناصر كلیدی برنامه مدیریت بازرسی بر مبنای ریسك و مراحل

 انجام آن .........................................................................................................51

3-3-2-1 مرحله اول : تشكیل تیم RBI..........................................................52

3-3-2-1-1 تعیین مسئولیت ها .......................................................................53

3-3-2-1-2 آموزش و تائید صلاحیت پرسنل برای اجرای RBI.....................56

3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوری داده های مورد نیاز در سیستم

ارزیابی ریسك ...............................................................................................57

3-3-2-2-1 منابع داده های خاص سایت( واحدهای تولیدی ) .....................59

3-3-2-3 مرحله سوم : فرایند تعیین ریسك تجهیزات .......................................60

 

3-3-2-3-1 پیامد وقوع از كار افتادگی ............................................................60

3-3-2-3-1-1 فاكتور پیامد ایمنی (Csaf)......................................................61

3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)...................................................................61

3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)...............................................................61

3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سیال (Fi)................................................................62

3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سیال (Fis)....................................................62

3-3-2-3-1-2 فاكتور پیامد آلودگی (Cpol)..................................................63

3-3-2-3-1-3 فاكتور پیامد تولید (Cprod)..................................................64

3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمیر (Frep).........................................................64

3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابلیت كاركرد (Fop)............................................65

3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگی..........................................................65

3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس میزان

 ریسك (Risk Ranking)............................................................................75

3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ........................................76

3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زمانی بازرسی (چه زمانی بازرسی انجام پذیرد)....77

3-3-2-5-2 روش های بازرسی (چگونه بازرسی انجام پذیرد).......................78

3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسی ( چك لیست ) / ارزیابی تفصیلی .......79

3-3-2-6 مرحله ششم : مدیریت و كاهش ریسك ..........................................79

3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ...........................................................80 

فصل چهارم:نحوه پیاده سازی مدل پیشنهادیRIB بر روی واحد مورد مطالعه (درام 406)

مرحله اول : تشكیل تیم RBI..............................................................................82

مرحله دوم : جمع آوری اطلاعات و داده ها .......................................................82

مرحله سوم : تعین ریسك تجهیزات ...................................................................85

مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس ریسك آنها ....................................86

مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ..........................................................86

مرحله ششم : مدیریت كاهش ریسك ................................................................87

مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ..............................................................................88 

فصل پنجم: نتایج تحقیق

5-1 نتیجه گیری از متدلوژی ارائه شده .............................................................91 

فصل ششم: تفسیر نتایج

6-1 جمع بندی و تفسیر كلی نتایج ..................................................................120

6-2 پیشنهادات ...............................................................................................123

👇محصولات تصادفی👇

پروژه طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب (سیستم اطلاعات جغرافیایی) مقاله وضع شناسی حقوق بشر در جهان كنونی مبانی نظری و پیشینه پژوهش محیط یادگیری پایان نامه طهران بیش از آنكه تهران شود مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه